ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว จองโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ตลาดนัด แหล่งช้อปปิ้ง และข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

 

 

ทัวร์ไหว้พระธาตุ
ชุมพร สุราษฎร์ธานี 3 วัน 2 คืน (VAN)
ราคาท่านละ 4000 บาท

 
 

วันที่ 1  : กรุงเทพฯ - จ.ชุมพร

07.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
10.45 น. เดินทางถึง อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 5

12.00 น. ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยในอดีต โดยเฉพาะช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งถูกรวบรวมเรื่องราวสำคัญ จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์กองบิน 5 แห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเพลินสมุทร
เดินทางไป โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ฟังเรื่องราวระบบการจัดการน้ำแก้มลิง หนองใหญ่ และ "สนุกรู้" ปรัชญาการดำรงชีวิต และการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ อย่างแท้จริง
17.00 น. เดินทางไป หาดทรายรี สักการะ อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์
บิดาของเหล่าทหารเรือ ชมเรือรบหลวงชุมพร พร้อมชมทัศนียภาพยามเย็นริมหาดทรายรี
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารลุย ซีฟู๊ด
19.00 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก
พัก โรงแรมนานาบุรี หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2 : วัดพระธาตุสวี - วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร - บ้านพุมเรียง - สวนโมกขพลาราม - ล่องแม่น้ำตาปี
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. เดินทางถึง วัดพระธาตุสวี วัดเก่าแก่ตามประวัติในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
ร่วม พิธีกรรมห่มผ้าพระธาตุ และ สักการะพระบรมสารรีริกธาตุ
11.00 น. เดินทางถึง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ร่วม พิธีกรรมห่มผ้าพระธาตุไชยา พระบรมธาตุโบราณ สมัยอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านพลับพลาซีฟู้ด
13.30 น. เดินทางถึง บ้านพุมเรียง ชุมชนมุสลิมดั้งเดิม ชมงานฝีมือผ้าไหมและผ้าทอของบ้านพุมเรียง
15.00 น. เดินทางถึง สวนโมกขพลาราม หรือ วัดธารน้ำไหล ชมความงามของสิ่งก่อสร้างภายในวัดซึ่ง สอดแทรกด้วยแง่คิดคำสอนเชิงพุทธธรรม ของท่านพุทธทาสภิกขุ
17.00 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก  พัก แก้วสมุย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ร้านตาปี ริมแม่น้ำตาปี
19.00 น. ลงเรือชมหิ่งห้อย ล่องแม่น้ำตาปี เกาะลำพูและคลองร้อยสาย
20.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก ... พักผ่อนตามอัธยาศัย  

 

วันที่ 3 : พระธาตุศรีสุราษฎร์ - สวนนายดำ - กรุงเทพฯ

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า

08.30 น. เดินทางถึง พระธาตุศรีสุราษฎร์ หรือ พระธาตุเขาท่าเพชร ตามแบบศิลปะศรี
วิชัยผสมกับรัตนโกสินทร์ตอนต้น ร่วมพิธีกรรมห่มผ้าพระธาตุ และสักการะพระบรมสารรีริกธาตุ
11.00 น. เดินทางถึง สวนนายดำ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเษตรของ จ.ชุมพร เพื่อศึกษาพืชพรรณธรรมชาติ ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น เสียงน้ำ การจัดสวน เป็นจุดพักสำหรับนักเดินทาง มีน้ำส้มโชกุนคั้นสด กาแฟสด และผลิตภัณฑ์โอท็อป
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวสวนนายดำ
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างแวะซื้อของฝาก
20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ  

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าที่พัก 2 คืน

  • ค่ารถโค้ช ปรับอากาศ

  • ค่าอาหารตามรายการ

  • ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม

  • ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน

  • ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชมสถานที่

  • ค่ากิจกรรมต่างๆ

  • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

 

 

สุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก
การเดินทาง
โรงแรมที่พัก
ร้านอาหาร
ช้อปปิ้ง
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเพณีและวัฒนธรรม

เพจที่น่าสนใจ

แนะนำที่พัก
แนะนำร้านอาหาร
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่
แนะนำการท่องเที่ยววิถีชุมชนท้องถิ่น
แนะนำสถานที่สำคัญ
แนะนำบุคคลในแวดวงการท่องเที่ยว
แนะนำร้านค้าขายของที่ระลึก

อ่านรีวิว Suratthani Reviews on
ติดต่อ SuratThani.org
โทรศัพท์:  086-8103413 เวลา 10.00-17.00 น.
Email: info@suratthani.org
Website: www.suratthani.org

C o p y r i g h t  ©  2 0 1 5 -2019   S u r a t T h a n i. o r g     . D  e s i g n   b  y   R a c h a d a  S r e p a o t o n g